تصویرسازى

یک تصویر بهتر از هزار جمله است. پیرامون هر کسب و کار در دنیاى امروزى انبوهى از داده‌هاى مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. بخش عمده‌ایى از نظرات افراد در شبکه‌هاى اجتماعى مطرح مىشود. براى کسب اطلاع از عملکرد تجارى سازمان‌هایى که در کوتاه-ترین زمان خلاصه اطلاعات را با سنجه‌هاى هوشمندانه در بیانى گویا نمایش دهد ضرورى به نظر مىرسد. بدین منظور و براى تبادل اطلاعات شمارا سامانه‌هاى گویا و گردایه را براى تصویرسازى از دینامیک کسب و کار و تبادل اطلاعات تحلیلى با مدیران در با ویژگىهاى زیر در اختیار قرار مىدهد:

  • ارائه سنجه‌هاى تجارى با تعامل با کارشناسان
  • داشبورد هوشمند اطلاعاتى به صورت آنلاین
  • ارائه میکرو داشبورد براى مسائل آنى
  • سیستم‌هاى هشدار دهنده بههنگام براى کشف موارد غیرعادى
  • ارائه گزارش‌هاى تحلیلى
  • ایجاد سامانه‌هایى براى تبادل نظر نتایج و خروجى نمودارها