مهندسى داده

امروزه تحلیل داده‌هاى بزرگ به عنوان بخش مهمى از موتور توسعه کسب و کار محسوب مىشود. شرکت‌هاى بزرگ براى فهم علایق مشتریان علاوه بر تحلیل داده‌هاى داخلى از داده‌هاى شبکه‌هاى اجتماعى، رسانه‌ها اخبار براى استنباط دقیق‌تر از وضعیت خود استفاده مىکنند. مدیریت حجم انبوهى از داده‌هاى ساختار یافته و نیافته نیازمند بهینه‌سازى ابزارهاى تحلیل داده با تجهیزات سختافزارى است

مهندسین داده در شمارا قادر هستند با طراحى میز کار تحلیل داده متناسب با داده‌هاى کسب و کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فرآیند تصمیم سازى از داده را اجرا نمایند. از ویژگى هاى معمارى داده در شمارا مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد یک سامانه یکپارچه براى ساختار‌هاى گوناگون داده‌ها
  • استفاده از سریع ترین ابزارهاى مدیریت داده هاى بزرگ مانند
  • spark ارائه مدل‌هاى یادگیرى ماشین براى جریان داده‌هاى به
  • هنگام طراحى ابزارهاى محاسباتى مقیاس پذیرى پتابایت
  • محاسبات موازى با پردازنده هاى گرافیکى
  • ارائه سرویس‌هاى داده‌محور به براى جریان داده‌ها