هوشمند سازى

بسیارى از تصمیم‌گیرى‌هاى روزانه قابل تقلیل مدل به الگوریتمى بر مبناى شواهد و بهینه‌سازى در تصمیمات ممکن است. حجم اطلاعات دنیاى پیرامون ما و میزان انتخاب‌هاى ما به صورت نمایى در حال افزایش است. علاوه بر این بسیارى از صنایع باید براساس حجم انبوهى از اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان تصمیم‌گیرى نمایند در میدان رقابت مزیت اقتصادى خود را حفظ کنند. براى حل این مشکلات دانشمندان علوم داده در شمارا سرویس‌هاى یادگیرى ماشین بر روى ابرشمارا و یا ماشین یادگیرى شمارا به صورت یک سرویس با ویژگىهاى زیر ارائه مىدهند.

  • یادگیرى ماشین به صورت به‌هنگام
  • ایجاد سرویس‌هاى هوش مصنوعى
  • یادگیرى عمیق براى حل مسائل پیچیده
  • استفاده از یادگیرى تقویتى براى بهبود فرآیندها
  • ارائه الگوریتم‌هاى یادگیرى به صورت سرویس براى توسعه دهندگان