آموزش

صنعت آموزش با حمایت حکومت، والدین و دانش آموزان براى افزایش بهره‌ورى یادگیرى، بالابردن مهارت و شخصى‌سازى تعلیم مدام در حال تغییر است. همچنین رشد تکنولوژى ضرورت ایجاد آموزش‌هاى جدید براى کسب مهارت‌هاى نو را تشدید مى‌نماید. در این میان با دیجیتالى شدن محتواهاى آموزشى و تمرین‌ها، امکان ثبت تمام مراحل یادگیرى وجود دارد. با استفاده از داده‌های موجود و تکنولوژى مه‌داده‌ها می‌توان می‌توان افراد را در آموزش‌هاى مو‌ٔثرتر، کسب مهارت‌هاى مادام‌العمر، آموزش عمومى با صرف هزینه‌هاى کمتر و افزایش توان کارى یارى داد.

شمارا قادر است در یک سیستم یکپارچه اطلاعات آموزشى افراد را پایش کند و الگوهایی برای درك عمیق از وضعیت آموزشی یک فرد به همراه سامانه‌هاى هوشمند در جهت جلوگیرى از افت تحصیلى ارائه دهد. از دیگر خدمات شرکت شمارا مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • علم سنجى
  • ارزیابى نمرات دانش‌آموزان و دانشجویان
  • مدل‌سازى یادگیرى براى سرویس‌هاى آموزشى شخص‌محور
  • یافتن مهارت‌هاى مورد نیاز براى مشاغل با آنالیز اطلاعات افراد استخدام شده و ارائه سیستم‌هاى پیشنهادى