صنایع ارتباطى و مخابراتى

شرکت‌هاى بزرگ خدمات ارتباطى به علت توسعه و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، اقبال عمومى به شبکه‌هاى اجتماعى و نرم‌افزارهاى پیام‌رسان و ظهور اپراتورهاى مجازى، با انبوهى از اطلاعات و چالش‌هاى رقابتى در کسب‌وکار خود مواجه گشته‌اند. در این میان شرکت‌ها براى افزایش سهم خود از بازار و ارائه خدمات مؤثر و جدید، نیازمند تحلیل داده‌هاى مشتریان خود و تلاش در فهم نیازهای‌شان هستند. با توجه به حجم انبوه داده‌ها، این امر بدون زیرساخت‌هاى تحلیل مه‌داده‌ها میسر نخواهد شد.

براى حضور مؤثرتر در فضاى رقابتى جدید ، شرکت‌ها نیازمند خدمات تحلیل داده و تصمیم‌سازى هوشمند هستند که در گام اول نواقص سیستم و تخلفات شناسایى و در گام بعدى بر اساس راهبرد‌های شرکت، الگوهاى بازاریابى مؤثر کشف و سرویس‌هاى جدید طراحى گردند. در این میان شمارا مى‌تواند خدمات زیر را براى صنایع مخابراتى ارائه نماید:

  • شناسایى تقلب و نواقص سیستم
  • شناسایى همه جانبه از مشترکین
  • شناسایى مشترکین بالقوه و بازارهاى جدید
  • کشف نیازهاى مشترکین و جلوگیرى از ریزش آنان
  • طراحى سرویس‌هاى جدید و طرح‌هاى مخابراتى با کشف نیازهاى مشترکین
  • تبلیغات هدفمند و مبتنى بر مدل‌سازى نیازهاى شخصى
  • بهینه‌سازى منابع با استفاده از مدل‌سازى و پیش‌بینى فرآیندها